Joanna

Joanna

Doradca klienta

+48 501-556-795

Dopłaty MdM/ wszystko o dopłatach do mieszkań w Ełku w programie “Mieszkanie dla Młodych”

MdM - Mieszkanie dla Młodych to program pomocy Państwa w nabyciu mieszkania - zyskaj dopłatę do wkładu własnego 10% - 30%. Informacje o MDM w uwzględnieniem nowelizacji 2015 poniżej.

Dla Kogo MdM / Mieszkania / Kredytowanie / Kalkulator / Pozostałe

O programie Mieszkanie dla Młodych

Aktializacja 2017-01-13: Czy mogę skorzystać z MdM?  http://mib.gov.pl/2-czy_moge_skorzystac_z_MdM.htm

Aktualizacja 2015-08-27: Zmiany w programie Mieszkanie dla Młodych -  wnioski wg nowych zasad można składać od 1 września 2015r.

 • Nowelizacja umożliwia zakup mieszkań i domów również z rynku wtórnego i od spółdzielni mieszkaniowych.
 • Dla rodzin z 3 i więcej dzieci znosi ograniczenia limitu wieku i wymóg nieposiadania wcześniej miszkania. Dodatkowo zwiększa dofinansowanie do 30%.
 • Dla osób nieposiadających zdolności kredytowej, pozwala na przystąpienie do kredytu innych, dowolnych niespokrewnionych osób.

Mieszkanie dla Młodych to rządowy program wsparcia zakupu pierwszego mieszkania, finansowany ze środków budżetu Państwa, polegający na udzieleniu przez Państwo dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Program ma trwać 5 lat – od 2014 do 2018 roku a na jego realizację Państwo przeznaczyło kwotę w wysokości 3 553 mln zł.

Przedmiotem finansowego wsparcia jest nabycie pierwszego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, pochodzącego z rynku pierwotnego lub wtórnego), które będzie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

Kto może ubiegać się o finansowe wsparcie?

Beneficjentem dofinansowania mogą zostać:

 • osoby w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństw, decyduje wiek młodszego małżonka) lub bez limitu wieku dla rodzin z 3 i więcej dzieci
 • małżeństwa, osoby wychowujące samotnie dzieci oraz single
 • osoby, które nie posiadają i nie posiadały mieszkania w przeszłości

Aby dostać dofinansowanie nie jest wymagany związek małżeński, jednak małżeństwa z dziećmi (lub osoby wychowujące samotnie dzieci), otrzymają większe dofinansowanie:

 • 10% dopłaty do wkładu własnego dla singli i małżeństw bez dzieci
 • 15% dla rodzin wychowujących 1 dziecko
 • 20% przy 2 dzieci
 • 30% przy 3 i większej liczbie dzieci
 • dodatkowe 5% jednorazowego wsparcia w formie spłaty część kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania, urodzi się (lub zostanie przysposobione) trzecie lub kolejne (czwarte, piąte, itd.) dziecko (wtedy w ciągu 6 miesięcy, należy wystąpić do banku z wnioskiem o spłatę część kredytu)

Nie ma limitu zarobków, który ograniczałbym dostęp do dofinansowania, program nie wyklucza również osób, które:

 • posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania (np.: część/połowę mieszkania)
 • posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności domu (np.: część/połowę domu jednorodzinnego)
 • posiadają działkę budowlaną

Program wyklucza osoby, które posiadają lub posiadały mieszkanie.
Dla rodzin z 3 i więcej dzieci limit ten nie obowiązuje.

Warunki wykluczające osoby z programu Mieszkanie dla Młodych:

 • osoba jest lub była właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • osobie przysługuje spółdzielcze lub własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
 • osoba jest lub była właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jej udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny
 • osoby posiadające mieszkanie z poprzedniego małżeństwa

Osoby będące najemcą lokalu mieszkalnego lub osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo lokatorskie do lokalu mieszkalnego, zobowiązane są do:

 • rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego
 • zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu (w terminie do 6 miesięcy od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania)

Dzieci w rozumieniu programu

 • małoletnie dzieci
 • dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Mieszkania i dzieci z poprzedniego małżeństwa

W przypadku posiadania dzieci z poprzedniego małżeństwa, dofinansowanie 15% dostanie ten rodzic lub opiekun, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę. Rodzic, który opiekuje się dzieckiem okresowo, otrzyma 10% dopłaty.

W dniu składania wniosku nie jest brany pod uwagę fakt ciąży kobiety – małżeństwo lub kobieta otrzyma 10% dopłaty. Możliwość otrzymania kolejnego, jednorazowego 5% wsparcia jest możliwe dopiero po urodzeniu (lub przysposobieniu) trzeciego (lub kolejnego po trzecim) dziecka.

Osoby, będące w małżeństwie (obecnym lub poprzednim), które kupiły wspólnie mieszkanie, są wykluczone z programu MdM. Wedle ustawy z dnia 27 września 2013 r. małżonek jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, wspólnie zakupionego mieszkania.

W jakich sytuacjach należy zwrócić dopłatę MdM?

Otrzymanie dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych jest formą pomocy publicznej. Obostrzenia dofinansowania trwają przez okres 5 lat. Należy zwrócić dopłatę Mdm w przypadku, gdy nabywca:

 • w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy dokona przeniesienia lub zbycia własności lub współwłasności mieszkania
 • wynajął lub użyczył to mieszkanie innej osobie
 • dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania w sposób uniemożliwiający
  zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych
 • uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego
  lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal
  mieszkalny lub dom jednorodzinny (z wyłączeniem uzyskania tych praw w
  drodze spadku)

Zwrot dofinansowania w wyniku załamania któregoś z punktów jest proporcjonalnie niższy, im później to nastąpiło.

Dodatkowe źródła informacji na temat MDM

Dziennik ustaw: www.dziennikustaw.gov.pl (2013)www.dziennikustaw.gov.pl (2015)
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: www.mir.gov.pl (2015)
Informacje o programie: www.bgk.com.pl
Pliki do pobrania: www.rodzina.gov.pl

Program wyklucza mieszkania o większych metrażach i cenach

Programem dofinansowania wkładu własnego, zostały objęte mieszkania (lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne) pochodzące z rynku pierwotnego i wtórnego (mieszkania nowe, pochodzące od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub od osoby, która wybudowała lokal lub dom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).

Dofinansowanie wkładu własnego jest ograniczone powierzchnią użytkową mieszkania, zależną od wielkości rodziny.

Programem zostały objęte lokale mieszkalne o metrażu:

 • do 75m2 
 • do 85 m2 w przypadku minimum 3 dzieci

Domy jednorodzinne:

 • do 100m2
 • do 110mw przypadku minimum 3 dzieci

Przy czym dopłata obejmuje do 50m2do 65m2 w przypadku wychowywania minimum 3 dzieci (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania) i nie może przekroczyć wskaźnika/ceny za metr, określonego co kwartał dla danej lokalizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dla województwa warmińsko-mazurskiego, w tym gmin nie sąsiadujących bezpośrednio z Olsztynem (również dla Ełku), na II i III kwartał 2014, wskaźniki wynoszą:

 • Maksymalna cena za metr mieszkania wynosi 3.304,00 zł
 • Maksymalna wysokość wsparcia dla 50 m2:
Lokalizacja 10,00% 15,00% 20,00%
województwo warmińsko-mazurskie
(z pominięciem Olsztyna i gmin sąsiadujących)
16 520,00 zł 24 780,00 zł 33 040,00 zł

Stawka 20% jest liczona jako 15% + 5%, gdzie 5% jest otrzymywane w ciągu 5 lat za 3 (lub kolejnego po trzecim) dziecko.

Sprawdź aktualne i poprzednie wskaźniki dla pozostałych województw na: www.bgk.com.pl oraz maksymalną wysokość wsparcia na: www.mir.gov.pl

Pomieszczenia wliczane w limit powierzchni użytkowej mieszkania

Limit lokalu mieszkalnego 75 m2 jest to limit określony na powierzchnię użytkową mieszkania – oznacza to, że nie jest brana pod uwagę powierzchnia bieżąca mieszkania. W powierzchnię użytkową wliczane są pomieszczenia takie jak:

 • pokój
 • kuchnia
 • spiżarnia
 • przedpokój
 • alkowa (wydzielona część pokoju, gdzie jest wstawiane łóżko)
 • hol
 • korytarz
 • łazienka
 • klatka schodowa/schody wewnętrzne
 • inne pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania

W powierzchnię użytkową nie są wliczane:

 • balkon
 • taras
 • loggia (spełnia funkcję balkonu, zewnętrzna wnęka budynku)
 • antresola (półpiętro/górna część kondygnacji, zwykle przeznaczona na schowek lub pokój do pracy)
 • szafa w ścianie
 • schowek w ścianie
 • pralnia
 • wózkownia (wózkarnia, do przechowywania rowerów, wózków dziecięcych)
 • strych
 • piwnica
 • garaż
 • komórki przeznaczone do przechowywania opału
 • kotłownia/pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie grzewcze

Źródło informacji: www.mir.gov.pl

Mieszkania wykluczone z programu MdM

Z programu Mieszkanie dla Młodych wykluczone są:

 • pomieszczenia sprzedawane wraz z lokalem, na przykład komórki lokatorskie
 • miejsca postojowe/garażowe/parkingowe w garażu podziemnym wielostanowiskowym
 • inne pomieszczenia niemieszkalne lub nieprzynależne bezpośrednio do mieszkania

Instytucje kredytujące, biorące udział w programie Mieszkanie dla Młodych

Procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego rozpoczęła się 1 stycznia 2014 i są składane razem z wnioskiem o kredyt, w wybranym przez siebie banku (lub bankach), który przystąpił do programu (zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – BGK) do programu Mieszkanie dla Młodych. Lista banków wrzesień 2015:

L.p. Nazwa Instytucji Kredytującej                            Strona Instytucji
1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna www.pkobp.pl
2. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna www.pekao.com.pl 
3. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna www.getinbank.pl
4. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna www.bankbps.pl
5. Alior Bank Spółka Akcyjna www.aliorbank.pl
6. SGB-Bank Spółka Akcyjna www.sgbbank.com.pl
7. Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna www.bosbank.pl
8. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna www.bgzbnpparibas.pl
9. Bank Millennium Spółka Akcyjna www.bankmillennium.pl
10. Euro Bank Spółka Akcyjna www.eurobank.pl
11. Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna www.deutschebank.pl
12. Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna www.bzwbk.pl
13. Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna www.raiffeisenpolbank.com
14. Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna www.credit-agricole.pl
 

Aktualna lista banków znajduje się na stronie: www.bgk.com.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zaleca się wcześniejszy kontakt z wybranym bankiem, który przystąpił do programu Mieszkanie dla Młodych, w celu upewnienia się odnośnie do procedury i niezbędnych dokumentów, które mogą się różnić w zależności od banku.

Warunki udzielenia kredytu

Dofinansowanie wkładu własnego jest możliwe wyłącznie dla kredytu:

 • na zakup nowego, pierwszego mieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • o wysokości najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • na okres co najmniej 15 lat

 • wziętego w złotówkach

Kredyt nie może zostać udzielony na wykończenie mieszkania.

W przypadku małżeństw, udzielany jest kredyt obojgu małżonkom (nie może wystąpić o kredyt tylko jeden ze współmałżonków).

W przypadku osób żyjących w związku nieformalnym, z wnioskiem o kredyt i dofinansowanie, może wystąpić tylko jedna z nich.

W przypadku niewystarczającej zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić dowolne, również niespokrewnione osoby, jednak dodatkowy kredytobiorca nie może zostać współwłaścicielem mieszkania.

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, nie ma obowiązku zwrotu otrzymanego dofinansowania.

Wkład własny

Założeniem ustawy o dofinansowaniu est, aby środki otrzymywane z budżetu Państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście rekomendacji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku, która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego. Wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.

Kalkulator Kredytu: Mieszkanie dla Młodych

1 Warunki MdM

Wskaźnik - wysokość dopłaty za mkw wynosi maksymalnie dla miasta:
Ełk: 3131.50 zł/mkw
Grajewo: 3522.00 zł/mkw
Mońki: zł/mkw
Mieszkania w wyższych cenach nie kwalifikują się do programu MdM.

Ilość dzieci własnych lub przysposobionych. Dofinansowanie dla rodzin lub osób bez dzieci wynosi 10%, dla rodzin lub osób z 3 i więcej dzieci wynosi 15%.

Cena brutto mieszkania nie może przekraczać wskaźnika ceny za mkw dla danego miasta. Mieszkania w wyższych cenach nie kwalifikują się do programu MdM.

2

Maksymalna powierzchnia użytkowa mieszkania to: 75 mkw - dla rodzin i osób bez dzieci lub z mniej niż 3 dzieci, 85 mkw - dla rodzin i osób wychowującyh 3 i więcej dzieci.

2 Warunki kredytowania

Kredyt musi zostać wzięty na minimum 15 lat. Nie są jednak przewidziane kary w programie MdM za wcześniejszą spłatę kredytu.

Raty malejące oznaczają niższy koszt kredytu, jednak w pierwszym okresie kredytu, raty są wyższe niż przy ratach stałych oraz wymagają wyższej zdolności kredytowej.

W 2019 roku minimalny wkład własny wynosi %. Dofinansowanie jakie otrzymasz, zostanie wliczone w tę kwotę i zmniejszy Twój kredyt.

Oprocentowanie zależny od wybranego banku, zwykle od 4% do 7%. Pamiętaj, że przy wzięciu kredytu, banki doliczają dodatkowe opłaty, m.in: prowizja oraz marża, których nasz kalkulator nie uwzględnia.

3

W razie pytań o wyliczenia kalkulatora prosimy o kontakt na developer@wasilewskideveloper.pl

W ramach rządowego programu "Mieszkanie dla młodych" można złożyć wniosek z limitu 2018 r. Realizacja programu 2018: http://mib.gov.pl/2-InformacjeoMdMnastronachBGK.htm
 


Po wyczerpaniu puli środków przeznaczonych na 2017 rok, klienci nadal mają możliwość skorzystania z programu MDM.
Do dyspozycji beneficjentów pozostaje prawie 207 mln PLN z I części puli 2018 (wg ustawy „Mieszkanie dla Młodych” klienci mają możliwość rezerwacji do 50% środków przeznaczonych na przyszły rok). Maksymalna kwota dofinansowania, którą można uzyskać może wynieść nawet 114 tys. PLN 

Zakończenie przyjmowania wniosków MDM na 2017 r. – komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego (31 stycznia 2017).
Z dniem 1.02.2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje przyjmowanie wniosków o udział w programie „Mieszkanie dla Młodych” z terminem wypłaty środków na rok 2017.

Do 20 sierpnia 2015 roku zawartych zostało 25861 umów.

Do 20 marca 2015 roku zawartych zostało 17645 umów.
W województwie warmińsko-mazurskim zawartych zostało 953 umów kredytowych (5.40% wszystkich umów).

Do 31 grudnia 2014 roku zawartych zostało 13968 umów.
W województwie warmińsko-mazurskim zawartych zostało 770 umów kredytowych (5.51% wszystkich umów).

Do września 2014 roku zawartych zostało 9766 umów.
W województwie warmińsko-mazurskim zawartych zostało 571 umów kredytowych (5.85% wszystkich umów).

Do lipca 2014 roku zawartych zostało 6736 umów.
W województwie warmińsko-mazurskim zawartych zostało 397 umów kredytowych (5.89% wszystkich umów).

Do 20 kwietnia 2014 roku zawartych zostało 3048 umów kredytowych ze wsparciem programu "Mieszkanie dla Młodych". Zdecydowana większość (3012) z nich dotyczyła zakupu lokalu mieszkalnego. Wartość dofinansowania wynikająca z podpisanych umów kredytowych to 68,1 mln zł, z czego 62,6 mln zł będzie wypłacona beneficjentom jeszcze w tym roku.

Liczba zawartych do 20 kwietnia 2014 r. umów kredytowych z pomocą z MdM
w poszczególnych województwach

Lokalizacja

Liczba kredytów

województwo pomorskie

512

województwo wielkopolskie

480

województwo mazowieckie

451

województwo dolnośląskie

235

województwo warmińsko-mazurskie

194

województwo kujawsko-pomorskie

160

województwo małopolskie

153

województwo łódzkie

150

województwo zachodniopomorskie

126

województwo lubuskie

121

województwo śląskie

117

województwo podlaskie

107

województwo lubelskie

98

województwo podkarpackie

64

województwo świętokrzyskie

44

województwo opolskie

36

Łącznie

3048

Opracowanie na podstawie danych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Łącznie w programie za pośrednictwem banków kredytujących do Banku Gospodarstwa Krajowego złożono 5155 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 116 mln zł. 4 474 wnioski przewidują wypłatę dofinansowania w 2014 r. na łączną kwotę 100,3 mln zł. Oznacza to, że przewidziany w ustawie budżetowej limit na realizację programu w bieżącym roku (600 mln zł) został dotychczas wykorzystany w 16,7%.

Źródło: www.mir.gov.pl

Porównanie programów "Rodzina na swoim" i "Mieszkanie dla Młodych"

Lp.

 

Rodzina na swoim

Mieszkanie dla młodych

1. Beneficjenci
 • małżeństwa

 • osoby samotnie wychowujące dzieci

 • osoby samotne/single

 • małżeństwa

 • osoby samotnie wychowujące dzieci

 • osoby samotne/single

2. Rodzaj wsparcia

Dopłaty do odsetek od kredytu mieszkaniowego

Dofinansowanie wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego

3. Wiek beneficjentów

Do 35 lat, w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka; w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci - brak ograniczeń

Do 35 lat, w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka

4. Wysokość wsparcia

Do 50% odsetek naliczonych według stopy referencyjnej (WiBOR 3M + 2 pp.)

 • 10% wartości odtworzeniowej mieszkania w przypadku beneficjentów bezdzietnych

 • 15% wartości odtworzeniowej mieszkania w przypadku beneficjentów posiadających dzieci

5. Dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu dziecka

Brak

5% wartości odtworzeniowej mieszkania na spłatę części kredytu w przypadku urodzenia 3-ciego (lub kolejnego) dziecka w okresie 5 lat od nabycia mieszkania

6. Możliwość posiadania innego mieszkania
 • w przypadku rodzin - konieczność zbycia

 • w przypadku singli - brak możliwości

Brak możliwości - wsparcie tylko na zakup pierwszego mieszkania

7. Przedmiot wsparcia
 • budowa lub zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego

 • rynek pierwotny i wtórny

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

 • rynek pierwotny

8. Powierzchnia mieszkania
 • w przypadku domów jednorodzinnych do 140 m2 (dopłata do 70 m2)

 • w przypadku mieszkań dla rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci do 75 m2 (dopłata do 50 m2)

 • w ;przypadku mieszkań dla singli do 50 m2 (dopłata do 30 m2)

 • w przypadku lokali mieszkalnych do 75 m2 (lub 85 m2, gdy nabywca wychowuje co najmniej 3 dzieci)

 • w przypadku domów jednorodzinnych do 100 m2 (lub 110 m2, gdy nabywca wychowuje co najmniej 3 dzieci)

9. Cena mieszkania

Iloczyn średniej arytmetycznej dwóch ostatnich wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika:

 • 1,0 dla rynku pierwotnego

 • 0,8 dla rynku wtórnego

Iloczyn współczynnika 1,1 i średniej arytmetycznej dwóch ostatnich wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłaszanego dla:

 • miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa w przypadku tych miast

 • pozostałych gmin w województwie w przypadku tych gmin

 • miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120% wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa

10. Kredyt mieszkaniowy
 • udzielony beneficjentowi wsparcia

 • w walucie polskiej

 • zmiana wysokości raty kapitałowo-odsetkowej i pozostającego do spłaty kredytu niezależna od zmiany kursów walut

 • kwota kredytu może zostać powiększona wyłącznie o:

  • jednorazowe i płatne z góry opłaty i prowizje związane z jego udzieleniem - do wysokości 2% kwoty kredytu przed doliczeniem składek ubezpieczenia kredytu

  • jednorazowe i płatne z góry składki ubezpieczenia kredytu

 • udzielony beneficjentowi wsparcia

 • w walucie polskiej

 • wyłącznie na zakup mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego)

 • na okres co najmniej 15 lat

 • w kwocie co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • zmiana wysokości raty kapitałowo-odsetkowej i pozostającego do spłaty kredytu niezależna od zmiany kursów walut

11. Dodatkowi kredytobiorcy

zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie beneficjenta wsparcia

zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie beneficjenta wsparcia

12.

Ograniczenia stosowania wsparcia

stosowanie dopłat podlega zaprzestaniu w przypadku:

 • postawienia wierzytelności wynikającej z umowy kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalności

 • uzyskania przez beneficjenta w okresie stosowania dopłat prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny (z wyłączeniem ich nabycia w drodze spadku)

 • dokonania przez beneficjenta w okresie stosowania dopłat zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na którego zakup lub budowę został udzielony kredyt preferencyjny, na cele inne niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

dofinansowanie podstawowe podlega proporcjonalnemu zwrotowi, jeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania beneficjent przeznaczy wsparcie na cele nie służące zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych, a w szczególności:

 • zbył prawo własności lub współwłasności tego mieszkania

 • dokonał wynajęcia lub użyczenia mieszkania

 • dokonał zmiany sposobu użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych

 • uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego (z wyłączeniem spadku).

Źródło: rodzina.gov.pl, mir.gov.pl (2013), www.mir.gov.pl (2015)

Udostępnij stronę poprzez: